Jelképeink

A város címere

Paks város címere
Paks város címere
Az egyszerű pajzs alakot középen a Dunát jelképező ezüstszínű hullámos pólya osztja két részre.
A felső rész bíborvörös, középen az ősi paksi Rátot nemzetséget jelképező stilizált aranyszínű hársfa levéllel.
Az alsó kék mező közepén az ezüst színű stilizált atomszimbólum az atomenergia békés felhasználására utal.

A címer alkalmazása


A város címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel.

A város címere alkalmazható:

Polgármesteri engedéllyel alkalmazható:

 • A város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városrautaló emlék-, a városhoz tartozást kifejező használati tárgyakon.
 • Az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek emblémájaként.
 • A város kiemelkedő rendezvényeinek emléklapjain, jelvényein, érmein.

Külön engedély nélkül alkalmazható:

 • A képviselő-testület és bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal által használtlevélpapírokon, és egyéb hivatalos dokumentumain /úgymint meghívók, felhívások,ismertetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, megállapodások, szerződések, stb./.
 • A képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető ésemlékérmeken.
 • Ünnepségeken, rendezvényeken.
 • Nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában.

Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címer nem kerülhet
hátrányos helyzetbe (kisebb mérete, kedvezőtlenebb elhelyezése, stb. miatt).

A város címere államigazgatási eljárás során nem alkalmazható.


A címerhasználat módja

 • A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
 • Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagánakszínében, vagy egy szín árnyalataiban (fém, bőr, stb. illetve nyomdatechnikai egyszínű eljárással) jelenjék meg, a heraldikai ábrázolás szabályainak betartásával.
 • A címert csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, illetve nagyítani, hogy az nesértse a hiteles ábrázolást.


A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése


A városi címernek az előzőekben felsorolt célra történő előállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát a Polgármester engedélyezi.

A Polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig vagy visszavonásig
szólhat. Erről a Polgármester által kiadott engedélyeken kell határozni.

A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának
engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét, címét;
 • a címer előállításának, felhasználásának célját, módját;
 • az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;
 • a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatala módját;
 • a címer használatának időtartamát;
 • a címerrel díszített tárgy mintapéldányát /rajzát/.

A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó
engedélynek tartalmaznia kell:

 • kérelmező megnevezését és címét;
 • az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;
 • a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;
 • a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
 • kikötéseket,
 • a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket.

A kiadott engedélyekről a jegyző - a fennti bekezdés adatainak felhasználásával -
nyilvántartást vezet.
Paks város zászlója


A zászló leírása:

Színe: óarany és bíborvörös, középen osztott - jobb oldalon bíborvörös színű,
baloldala óarany. (Vízszintes helyzetben felül óarany alul bíborvörös
színű.)
Alakja: téglalap. Függőleges helyzet (zászló) esetén oldalainak aránya 2:1.
Kicsinyített méretű asztali, ill. emlékzászló formájában 12 x 20 cm.
Vízszintes (lobogó) formában oldalainak aránya: 1,6 : 1.1


A zászlón címer használata és vele együtt Paks felirat engedélyezhető:

 • A címer mérete függőleges elhelyezésnél a zászló hosszának hosszban 1/4-e - felső szélétől ugyanilyen távolságra középen elhelyezve vékony fekete kerettel.
 • Asztali zászló esetén a fenti arányos kicsinyítésével.
 • Vízszintes elhelyezésnél a címer hossza a lobogó szélességének 1/2-e, annakmértani középpontjában elhelyezve.
 • Mindhárom zászlótípus vége aranyrojt díszítésű.


A zászló használatának köre


A zászló használható:

 • a nemzeti-, városi ünnepek alkalmával
 • a képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával;
 • megkülönböztetésül és figyelem felkeltőnek több település részvételével tartott
 • rendezvényeken;
 • a város bel- és külföldi kapcsolataiban, emlék-, és cserezászlóként;
 • ünnepi alkalmakkor a város részéről megnyilvánuló erkölcsi elismerés kifejezésére;
 • a városhoz tartozást kifejező szimbólumként.


A zászló használatának módja


A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére
ugyan azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a város címerére érvényesek.


A városi zászlóból egyet állandó jelleggel a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni.

A városi zászlót a nemzeti lobogóval együtt úgy kell kitűzni, hogy a nemzeti lobogó
jelentőségét ne csökkentse.

Szabálysértést követ el és 30.000, -Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki Paks
város címerét és zászlaját az engedélytől eltérően használja.

A Polgármester a címer- és/vagy zászló használati engedélyét visszavonhatja, ha az
engedélyes a címer és a zászló használatával a szabálysértést elkövette, illetve az engedélyes a címer és/vagy a zászló használatára egyéb ok miatt méltatlanná vált.